Skip to main content

Ansvarsfull produktion

Nordic Papers strävan är att produktionen ska bedrivas så ansvarsfullt som möjligt med minimering av resursanvändningen och av utsläpp till luft och vatten med ett maximalt värdeskapande för kunder, medarbetare och andra intressenter.

En ansvarsfull produktion omfattar valen av råvaror för att säkerställa att den indirekta negativa påverkan blir så liten som möjligt. Nordic Paper ställer i sin uppförandekod för leverantörer krav på leverantörerna att de ska arbeta för en resurseffektiv användning av råvaror och energi samt att arbeta förebyggande för att förhindra olyckor som kan påverka miljön negativt.

Värdeskapande från andras biprodukter
För skogsägaren är sågtimmer den viktigaste produkten men som ­biprodukt erhålls massa­ved och vid sågverken uppstår sågverksflis. Båda dessa biprodukter utgör den huvudsakliga råvaran för Nordic Paper. All tillförd biomassa till Nordic Paper nyttiggörs i produktionsprocesserna antingen i form av cellulosa i pappersprodukterna eller som energi.

I hög grad tillvaratar Nordic Paper de restprodukter som uppstår i produktionen. Internt genererat produktavfall återvinns till mycket stor andel i den egna produktionen, vilket innebär att fibrerna inte går till spillo. Från sulfatmassaproduktionen utvinns tallolja och terpentin. Den tallolja som utvinns förädlas till nya produkter av köparen och återstoden blir till beckolja som sedan återanvänds för fossilfri energiproduktion. Terpentin används bland annat vid tillverkning av kosmetika. 

Lokal vedråvara
Den volymmässigt största insatsvaran för Nordic Paper är den ved­råvara som används i massabruket i Bäckhammar. Ved­råvaran utgörs till omkring 70 procent av massaved som köps av lokala ­aktörer i området runt produktionsanläggningarna. Det genomsnittliga transportavståndet för massaveden är endast 100 km vilket håller utsläppen av växthusgaser från transport till Nordic Paper på låga nivåer. Resterande 30 procent av vedråvaran som inte är massaved utgörs av sågverksflis, alltså en restprodukt från produktion av sågade trävaror.

Nordic Paper kan erbjuda både FSC® (FSC-C102767) och PEFC (PEFC/05-33-213) certifierade produkter. Alla Nordic Papers leverantörer av fiberråvara är FSC och PEFC-certifierade och genomgår därmed externa revisioner för sin certifiering. All inköpt fiberråvara uppfyller kraven för FSC Controlled Wood och PEFC Controlled Sources.

Arbete med minskad resursanvändning
Ett exempel på arbetet att minska resursanvändningen kommer under året från anläggningen i Åmotfors. Där identifierades såväl kemikaliekonsumtionen som vattenkonsumtionen som möjliga att sänka. Genom ett fokuserat arbete där färskvattentillflöden till en av ­pappersmaskinerna har ersatts med recirkulerat vatten, så kallat bakvatten, har vattenförbrukningen mer än halverats för de flesta produkter utom de mest krävande elektrotekniska produkterna som produceras på maskinen. Totalt för anläggningen har vattenförbrukningen minskats med 35 procent under året. En positiv effekt av ­minskningen av vattenförbrukningen är att systemtemperaturen på pappers­maskinen går upp, framför allt under vinterhalvåret, vilket har positiva papperstekniska konsekvenser i form av förbättrad körbarhet och minskad energiförbrukning.

Utsläpp av växthusgaser
Under året uppgick bolagets utsläpp av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 till 114 00 ton, en ökning med 11 000 ton jämfört med året innan. Utsläppen i scope 1 och 2 ökade med 12 000 ton. Ökningen beror dels av ökade produktionsvolymer men också att större mängd fossila bränslen har använts vid anläggningarna i Säffle och i Greåker. Anläggningen i Greåker är utrustad med såväl en elpanna som en gaspanna. I och med de höga elpriserna under slutet av året har gaspannan använts i en större utsträckning än tidigare vilket lett till högre utsläpp i scope 1. I scope 3 minskade utsläppen med 1 000 ton trots ökade volymer.

Förbättringar vid investeringar
I tillägg till arbetet med ständiga förbättringar påverkas bolagets hållbarhetsprestanda vid omstruktureringar eller investeringar i produktionsutrustningen. Ett sådant exempel är den under 2021 genom­förda omstruktureringen av produktionsanläggningen i Säffle. Förutom driftsekonomiska fördelar då fasta kostnader har sänkts så innebär omstruktureringen flera miljöfördelar för anläggningen i Säffle i och med att behovet av fossil eldningsolja mer än halverats samt att utsläppen till vatten bland annat av syreförbrukande ämnen har minskats. Den stängda massaproduktionens sulfitprocess var beroende av tillförsel av svaveldioxid som är en gas med giftiga och frätande egenskaper. Efter stängning av massaproduktionen har anläggningens behov av svaveldioxid upphört.

Mål 2022: 10% minskning av koldioxidutsläpp från egen produktion och inköpt energi

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Hållbarhetsrapporten inspirerades av Global Reporting Initiative (GRI) Standard och ett GRI-index finns i separata dokumentet nedan.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

GRI-index 2021