Skip to main content

Engagemang för personal

En bra arbetsmiljö med välmående medarbetare gör Nordic Paper till en attraktiv arbetsplats. I Nordic Paper prioriteras hälsa, miljö och säkerhet på samma sätt som lönsamheten och är en integrerad del av den dagliga verksamheten. Klart definierade mål för hälsa, miljö och säkerhet uppnås genom systematisk utbildning och särskilda åtgärder som syftar till att skapa en positiv attityd.

En säker arbetsmiljö med friska, engagerade medarbetare 
Nordic Paper prioriterar medarbetares hälsa och en säker arbetsplats allra högst. Vi strävar efter att ha en arbetsplats fri från olyckor, med hög frisknärvaro och med minimala säkerhetsrisker.

Vi arbetar värderingsdrivet och strävar efter mångfald, där samtliga medarbetares individualitet tas tillvara. Därför följer vi aktivt upp, mäter och förbättrar vårt agerande kring trivsel på arbetsplatsen, hälsa- och säkerhetsfrågor. Våra anställda genomför SSG Entréutbildning, som innebär att alla har en gemensam bas för säkerhet och arbetsmiljö inom industrin.

Varje år erbjuder vi medarbetare interna och externa utbildningar. Vi erbjuder företagshälsovård och ger friskvårdsbidrag som stimulerar till en rörlig och hälsosam fritid samt andra hälso aktiviteter på våra anläggningar och när liggande orter. 

Mål: Nordic Papers mål är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö i verksamheten. Bolaget är övertygat om att proaktivt och systematiskt arbete kan förhindra olyckor, incidenter, tillbud och arbetsrelaterad sjukdom. Ett mått på framgång är minskning av frekvensen gällande olycksfall med sjukfrånvaro, LTIFR (Lost Time Incidents Frequency Rate) och bolaget har därför satt som mål för 2022 att nå en nivå avseende LTIFR om 9 st/miljon arbetade timmar. 

HR Policy