Skip to main content

Hållbar arbetsmiljö

En hållbar arbetsmiljö med välmående medarbetare gör Nordic Paper till en attraktiv arbetsplats. Nordic Paper prioriterar och arbetar systematiskt för att skapa en säker arbetsplats fri från olyckor, med hög frisknärvaro och med minimala säkerhetsrisker. Värdegrunden och uppförandekoden är centrala i arbetsmiljöarbetet som är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Den övergripande målsättningen är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för den egna personalen likväl som för entreprenörer, inhyrd personal och besökare. Nordic Paper har en vision om en arbetsplats fri från ohälsa och olycksfall. Alla allvarliga incidenter och olycksfall utreds systematiskt för att identifiera samt åtgärda i före­byggande syfte de riskkällor som potentiellt skulle kunna utsätta personal för ohälsa eller olycksfall.

Nordic Paper strävar efter mångfald, där samtliga medarbetares individualitet tas tillvara. Årligen genomförs en medarbetarundersökning för att ge en bild av hur medarbetarna ser på arbetsplatsen, och som ett viktigt verktyg för utvecklingen av en hållbar arbetsmiljö.

Nordic Paper erbjuder företagshälsovård och ger friskvårdsbidrag som ­stimulerar till en rörlig och hälsosam fritid samt andra hälsoaktiviteter på våra anläggningar och närliggande orter.

Mål: Nordic Papers mål är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö i verksamheten. Bolaget är övertygat om att proaktivt och systematiskt arbete kan förhindra olyckor, incidenter, tillbud och arbetsrelaterad sjukdom. Ett mått på framgång är minskning av frekvensen gällande olycksfall med sjukfrånvaro, LTIFR (Lost Time Incidents Frequency Rate) och bolaget har därför satt som mål för 2022 att nå en nivå avseende LTIFR om 9 st/miljon arbetade timmar.

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Hållbarhetsrapporten inspirerades av Global Reporting Initiative (GRI) Standard och ett GRI-index finns i separata dokumentet nedan.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

GRI-index 2021