Skip to main content

Hållbart affärsuppförande

Nordic Paper är den naturliga ledaren inom specialpapper och arbetar med långsiktiga kundrelationer, produktutveckling och effektiva arbetssätt för att generera hållbara affärer. Nordic Paper har en viktig roll i samhället genom vår export, men även som löneutbetalare och skatteinbetalare i de länder där vi har verksamhet.

Nordic Papers uppförandekod uttrycker grunden för ett hållbart affärsuppförande och utgår från bolagets värdeord; ansvar, respekt, samarbete och utveckling. Nordic Paper arbetar för ett nära sam­arbete med leverantörer och kunder och det pågår ett ständigt förbättringsarbete. 

Antikorruption och sanktionsarbete

Nordic Paper har nolltolerans gällande korruption och mutor. Bolagets riktlinje rörande antikorruption och mutor fastslår hur medarbetare förväntas agera ur ett affärsetiskt perspektiv för att undvika och förhindra mutor och korruption. Alla kunder, befintliga som nya, granskas kontinuerligt gentemot uppdaterade sanktionslistor.

Mänskliga rättigheter

Nordic Paper följer FN:s ramverk för mänskliga rättigheter samt svensk och EU-lagstiftning. För oss är det också viktigt att alla parter i vår värdekedja stödjer och respekterar skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Visselblåsartjänst

Nordic Paper lanserade under 2020 en visselblåsartjänst där före­tagets medarbetare kan anmäla misstankar om allvarliga missför­hållanden, till exempel brott mot företagets uppförandekod eller mot andra policies och riktlinjer. 

Externa samarbeten

Genom externa samarbeten har Nordic Paper möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Under året inleddes ett arbete med Ung Före­tagsamhet som verkar för att fler barn och ungdomar ska utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. I samarbetet har 400 grundskoleelever i Värmland deltagit i utmaning där upp­giften var att utveckla fler produkter av papper. Omkring 250 elever som läser teknik- eller naturvetenskapsprogram på gymnasienivå har arbetat med uppgifter kopplade till Nordic Papers hållbarhetsarbete och Agenda 2030. De har även haft i uppgift att ta fram kampanjer som tilltalar en yngre målgrupp i syfte att synliggöra Nordic Paper och dess produkter, men även som potentiell arbetsgivare.

Nordic Paper är sedan flera år tillbaka samarbetspartner med Degerfors IF. Samarbetet bedrivs och har historiskt bedrivits genom att Nordic Paper stöttar föreningen, främst med fokus på barn och ung­domar. 

Nordic Paper samarbetar även med ett antal enskilda idrotts­utövare med lokal anknytning till orterna där bolaget bedriver verksamhet. Inom Kraft Paper samarbetar bolaget sedan flera år med sprintern Claudia Payton och under 2021 utökades samarbetet även med skidåkaren Anton Persson. Inom Natural Greaseproof ­sam­­ar­betar bolaget fortsatt med bagarna i Svenska Bagarlandslaget.

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Hållbarhetsrapporten inspirerades av Global Reporting Initiative (GRI) Standard och ett GRI-index finns i separata dokumentet nedan.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

GRI-index 2021