Skip to main content

Nordic Paper och klimatet

Nordic Paper vidareförädlar förnyelsebar skogsråvara till pappersprodukter för en lång rad användningsområden. Genom användning av produkter från Nordic Paper ges konsumenten en möjlighet att minska sin klimatpåverkan bland annat genom att ersätta förpackningslösningar av fossilbaserad plast.

Även om Nordic Papers produkter kan ersätta fossilbaserad plast så leder bolagets verksamhet till utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung, såväl direkta från de egna produktionsprocesserna som indirekta från köpta tjänster och insatsvaror. Denna påverkan arbetar Nordic Paper aktivt med att minska för att ytterligare förbättra klimatprestanda på bolagets produkter.

Bolagets klimatpåverkan uppstår i olika delar av värdekedjan och de totala utsläppen av växthusgaser uppgick under året till cirka 114 000 ton CO2eq, varav 35 000 ton var från bolagets egen produktionsprocess (scope 1), 33 000 ton från köpt energi (scope 2) och 46 000 ton var från köpta varor och tjänster av andra slag än energi (scope 3).

Värdekedja

En stor del av bolagets energibehov fylls idag med bioenergi och på den största anläggningen Bäckhammar används idag fossila bränslen framförallt vid icke-normala drifts­situationer till exempel vid uppstart efter längre stopp. Vid kontinuerlig drift är fossilanvändningen vid anläggningen begränsad. Totalt sett har biobränsleandelen ökat år från år i Bäckhammar för att 2021 uppgå till 98,7 procent.

Bolagets omstrukturering av produktionsanläggningen i Säffle ­genomfördes till stor del ­under det fjärde kvartalet 2021 varvid sulfit­massaproduktionen vid anläggningen upphörde och ersattes med extern avsalumassa. Den tidigare sulfitmassaproduktions­processen var till stor del bioenergibaserad, men krävde även en viss mängd fossila bränslen, omkring 2 000 ton eldningsolja per år.  Denna konsumtion av eldningsolja upphör helt och därmed kan anläggningens utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi (scope 1 och 2) minskas till mindre än hälften. Påverkan på hela Nordic Papers utsläpp av fossila växthusgaser i scope 1 och 2 är en minskning med omkring 8 procent. Då de externa leverantörerna av avsalumassa har betydligt mer energi­effektiva anläggningar än den nu stängda massaproduktionen i Säffle är nettoeffekten över scope 1-3 positiv.

Knappt en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från Nordic ­Papers värdekedja uppstår vid avfallsförbränningsanläggningen Åmotfors Energi som förser Nordic Papers produktionsanläggning i Åmotfors med ånga. De fossila växthusgaserna uppstår här då fossilbaserad plast i avfallet förbränns. Dessa utsläpp räknas in i Nordic Papers utsläpp i scope 2.

Bolaget har sedan 2019 analyserat påverkan inom scope 3, det vill säga utsläpp av växthusgaser från konsumtionen av köpta varor och tjänster. Omkring hälften av utsläppen inom scope 3 är transportrelaterade medan övriga utsläpp är relaterade till råvaror som kemikalier och pappersmassa.

I tillägg till bolagets utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung så hanterar bolaget stora mängder biogent kol, det vill säga kol i den biomassa som bolaget tar in med veden. Omkring hälften av det kol som tas in genom veden lämnar bolaget i form av bolagets produkter och resterande del går tillbaka till atmosfären som biogena utsläpp av koldioxid. 

Nordic Papers produkter är efter användning återvinningsbara i förpackningsinsamlingens återvinningssystem. I EU var återvinningsgraden år 2019 för pappersförpackningar 82,3 procent att jämföra med 64,8 procent för alla förpackningstyper.

Nordic Papers miljöpolicy

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Hållbarhetsrapporten inspirerades av Global Reporting Initiative (GRI) Standard och ett GRI-index finns i separata dokumentet nedan.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

GRI-index 2021