Skip to main content

Agenda 2030

FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en gemensam färdplan till en långsiktigt hållbar utveckling för världens alla länder och företag. Som namnet antyder skall arbetet vara klart och målen uppnådda till år 2030.
Hållbarhetsmål

Massa- och pappersindustrin kommer att ställas inför nya krav under den viktiga omställningen mot en mer hållbar resursanvändning.
Inte minst eftersom skogen ses som en källa till råvara för många fler olika produkter och behov än papper, vilket skall balanseras mot målet om biologisk mångfald.

Under 2018 identifierade vi inom Nordic Paper målen 8, 12 och 15 som de mål som vi har störst möjlighet att påverka och bidra till. Under 2019 har detta arbete vidareutvecklats och konkretiserats genom att identifiera delmål enligt Agenda 2030. Dessa mål kan även kopplas till redan befintliga mål och aktiviteter inom koncernen.