Skip to main content

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 1 oktober 2020.
Börsklocka

1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Nordic Paper Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis inom massa- och pappersindustri samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och även som driva handel med aktier och andra värdepapper.

3 § Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Karlstad. Bolagstämma ska hållas i Karlstad eller Stockholm enligt styrelsens beslut.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 19 116 800 kronor och högst 76 467 200 kronor.

5 § Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 66 908 800 och högst 267 635 200.

6 § Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

7 § Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisorer ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Årsstämma
På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter samt ordförande
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Godkännande av garantiåtaganden avseende dotterbolag.
 13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

9 § Kallelse

9.1 Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

9.2 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

9.3 Aktieägare som vill delta i bolagstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

9.4 Aktieägare får vid bolagsstämma medföra en eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antal biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

10 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.