Skip to main content

Hållbar arbetsmiljö

En hållbar arbetsmiljö med välmående medarbetare gör Nordic Paper till en attraktiv arbetsplats. Nordic Paper prioriterar och arbetar systematiskt för att skapa en säker arbetsplats fri från olyckor, med hög frisknärvaro och med minimala säkerhetsrisker.

Nordic Papers värdegrund och uppförandekod är centrala i arbetsmiljöarbetet som är en integrerad del i den dagliga verksamheten. För att ytterligare förstärka befintliga rutiner har bolaget satt upp ett antal regler som räddar liv. Den övergripande målsättningen är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för den egna personalen likväl som för entreprenörer, inhyrd personal och besökare. 

Nordic Paper har en vision om en arbetsplats fri från ohälsa och olycksfall. Alla allvarliga incidenter och olycksfall utreds systematiskt för att identifiera samt åtgärda i före­byggande syfte de riskkällor som potentiellt skulle kunna utsätta personal för ohälsa eller olycksfall.

Vi strävar efter mångfald, där samtliga medarbetares individualitet tas tillvara. Årligen genomförs en medarbetarundersökning för att ge en bild av hur medarbetarna ser på arbetsplatsen, och som ett viktigt verktyg för utvecklingen av en hållbar arbetsmiljö.

Nordic Paper erbjuder företagshälsovård och ger friskvårdsbidrag som ­stimulerar till en rörlig och hälsosam fritid samt andra hälsoaktiviteter på våra anläggningar och närliggande orter.

Hållbarhetsmål

Kristallkula på stubbe reflekterar barrskog.

Övergripande långsiktigt mål
En arbetsplats fri från ohälsa och olycksfall.

Mål 2023
Olycksfall med frånvaro per miljon arbetstimmar (LTIFR): < 9

En pågående säkerhetskulturresa

Hållbar arbetsmiljö

Nordic Papers arbete inom skydd och säkerhet är ett omfattande arbete som intensifierats under de senaste åren. Det viktigaste arbetet är det som sker i det dagliga arbetet, i mötet mellan kollegor.