Skip to main content

Hållbarhet

Hållbarhet är utgångspunkten för ett långsiktigt värdeskapande. Med mer än 150 års erfarenhet av att vidareförädla förnyelsebar skogsråvara är social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet centralt för Nordic Paper.

Genom kontinuerligt arbete under de senaste decennierna har Nordic Papers prestanda inom flera hållbarhetsområden förbättrats, inte minst inom miljöområdet. I takt med att den egna verksamhetens påverkan minskar ökar betydelsen av påverkan från steg i värdekedjan före och efter Nordic Papers egen verksamhet.

Nordic Paper vill fortsätta minimera verksamhetens negativa påverkan överallt där den uppstår men samtidigt också maximera de positiva effekterna av bolagets verksamhet, till exempel genom de fördelar som användandet av bolagets förnyelsebara och återvinningsbara produkter har. Hållbarhet är en affärsdrivare för Nordic Paper.

Ambitionen i Nordic Paper är att driva förändring överallt där bolaget kan påverka i samarbete med intressenter i hela värdekedjan. Nordic Papers insatser ska sträva efter att vara så resurseffektiva som möjligt så att högsta möjliga positiva förändring uppnås.

Nordic Papers hållbarhetsarbete utgår från krav och förväntningar från bolagets intressenter vilket kommer bolaget till del genom väsentlighetsanalys samt via kontinuerliga diskussioner intressenterna.

Baserat på intressenternas krav och förväntningar har bolaget utformat fokusområden inom vilka bolaget kraftsamlar hållbarhetsarbetet för att driva förändring. Nordic Papers fokusområden är:

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers "Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022".

Nordic Papers hållbarhetsdata

Varje år redovisar Nordic Paper hållbarhetsdata inom områdena miljö, ekonomi och medarbetare.

Image
För Nordic Paper är hållbarhet en av våra viktigaste inslag när vi producerar papper och massa