Skip to main content

Hållbarhet

Verksamheten vid flera av Nordic Papers anläggningar bygger på mer än 100 års erfarenhet av att vidareförädla förnyelsebar skogsråvara till specialprodukter vilket inte hade varit möjligt utan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i centrum. I ökande utsträckning är hållbarhet idag en affärsdrivare.

Nordic Paper är en del av en cirkulär biobaserad ekonomi där förnybar fiber förädlas till återvinningsbara pappersprodukter som kan ersätta fossilbaserade alternativ.

Nordic Paper spelar en betydelsefull roll som arbetsgivare på de landsbygdsorter där flera av anläggningarna finns, och bidrar inte bara till arbetstillfällen inom koncernen utan också till sysselsättning för lokala leverantörer av varor och tjänster. Att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla som arbetar för bolaget, såväl egen personal som inhyrd, entreprenörer och andra besökare är av största prioritet.

Nordic Paper strävar dessutom efter en uthållig lönsamhet som ger förutsättningar för kontinuerligt förbättrad produktion och resursanvändning. På råvarusidan är Nordic Paper en del av det skogsindustriella nätverket där den enes biprodukt utgör den andres råvara. Omkring 30 procent av Nordic Papers vedråvara utgörs av en biprodukt från sågverksindustrin och resterande är i huvudsak virke från gallringar eller smalare delar av träd som utgör råvara till sågverksindustrin.

Genom kontinuerligt arbete under de senaste decennierna har Nordic Papers prestanda inom flera hållbarhetsområden förbättrats, inte minst inom miljöområdet. Nordic Paper vill fortsätta minimera verksamhetens negativa påverkan i samarbete med intressenter över hela värdekedjan, från utvinning av råvaror till slutförbrukning och återvinning och samtidigt arbeta aktivt för att öka produkternas positiva påverkan till exempel genom att ersätta fossilbaserade förpackningsmaterial

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers "Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023".

Nordic Papers hållbarhetsdata

Varje år redovisar Nordic Paper hållbarhetsdata inom områdena miljö, ekonomi och medarbetare.

Image
För Nordic Paper är hållbarhet en av våra viktigaste inslag när vi producerar papper och massa