Skip to main content

Hållbarhet

Nordic Papers hållbarhetsarbete är en integrerad del i koncernens verksamhet och ett långsiktigt strategiskt arbete som ska skapa värde och lönsamhet över tid. Miljömässig, finansiell och social hållbarhet utgör grunden för vårt arbete.

Nordic Paper vill vara ytterst delaktiga i omställningen till en hållbar värld, med den viktiga pusselbiten biobaserad ekonomi, som nu håller på att växa fram.

Nordic Paper arbetar aktivt med hållbarhet baserat på långsiktiga mål som löper över femårsperioder. De långsiktiga målen bryts sedan ner på årsmål. Varje bruk har dessutom sina egna delmål och strategier. Övergripande ska målen och planerna bidra till målen för Agenda 2030.

Hållbarhet är en förutsättning för vår vision och långsiktig lönsamhet. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. På Nordic Paper har vi valt ut tre strategiska fokusområden: Hållbar arbetsmiljö, Ansvarsfull produktion och Hållbart affärsuppförande. De rapporteras i bolagets kvartalsrapport.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Färdplanens mål är att skogsnäringens samlade klimatnytta och bidrag till ett fossilfritt samhälle ska ha ökat till 2045 genom mer biobaserade produkter och utfasning av fossil energi i den egna verksamheten.

Förutom att vi inom Nordic Paper på flera olika sätt visar våra kunder hur våra produkter helt eller delvis kan ersätta fossila alternativ, arbetar vi också för att fasa ut fossil olja. Vid vår största produktionsanläggning Bäckhammars bruk har användandet av fossil olja minskat med över 90 procent sedan 2003. År 2018 var koncernens totala förbrukning av fossil olja 6 560 ton, under 2019 var motsvarande siffra 4 765 ton.

De största hållbarhetsriskerna som uppstår från vår verksamhet är miljörisker som utsläpp till luft och vatten från produktion och transporter, hälso- och säkerhetsrisker som arbetsplatsolyckor samt affärsetiska risker

Fokusområden

Hållbar arbetsmiljö

Nordic Papers mål är att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö i verksamheten. Bolaget är övertygat om att proaktivt och systematiskt arbete kan förhindra olyckor, incidenter, tillbud och arbetsrelaterad sjukdom. Ett mått på framgång är minskning av frekvensen gällande olycksfall med sjukfrånvaro, LTIFR*. Bolaget har därför satt som mål för 2020 att nå en nivå avseende LTIFR om 10 st/miljon arbetade timmar. 

*LTIFR – Lost Time Incident Frequency Rate, olycksfall med sjukfrånvaro per 1 miljon arbetade timmar. Beräknas som antal olycksfall med sjukfrånvaro dividerad med faktiskt arbetade timmar för egen medarbetare.

Ansvarsfull produktion

Hänsynstagande till miljö är en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Nordic Paper arbetar kontinuerligt för att minska utsläpp till luft och vatten samt förbrukning av energi och råvaror. Målsättning är att reducera bolagets klimatavtryck, Carbon footprint Scope 1 och 2, från 2018 års nivå, 224 kg CO2e/ton produkt, med 15% till 2030.

Hållbart affärsuppförande

Nordic Paper har nolltolerans gällande korruption och mutor. En intern utbildning har genomförts för alla chefer i ”Riktlinjer mot mutor och korruption” samt att alla chefer fick information om bolagets nya visselblåsartjänst. Agentavtalen kompletterades samtidigt med motsvarande innehåll. Genomlysning av bolagets rutiner för att säkerställa att ingen försäljning sker till länder och kunder som omfattas av korruptionsrisker och sanktioner har startats upp.

Kontakt strategi, kommunikation & hållbarhet

Henrik Essén

Chef strategi, kommunikation & hållbarhet

0730-57 38 01

henrik.essen@nordic-paper.com

Henrik Essén
Image
För Nordic Paper är hållbarhet en av våra viktigaste inslag när vi producerar papper och massa