Skip to main content

Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, vilkas uppdrag i huvudsak är förberedande och rådgivande.
Klockringning

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen, granska och övervaka revisorns opartiskhet samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Revisionsutskottet består av följande två medlemmar:

Helene Willberg (ordförande)

Stefan Lundin

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsriktlinjer, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av följande två medlemmar:

Karin Eliasson (ordförande)

Ying Che