Skip to main content

Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, vilkas uppdrag i huvudsak är förberedande och rådgivande.
Klockringning

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen, granska och övervaka revisorns opartiskhet samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Revisionsutskottet består av följande tre styrelseledamöter:

Helene Willberg (ordförande)
Stefan Lundin
Ying Che

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsriktlinjer, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av följande två medlemmar:

Karin Eliasson (ordförande)
Arne Wallin