Skip to main content

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.
Nasdaq Times Square

Nordic Papers bolagsstämma 2024 kommer hållas den 23 maj 2024 i Karlstad.

Kallelsen till årsstämman ska publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Sådan begäran ska vara  styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman, det vill säga senast den 4 april 2024 för att kunna behandlas på stämman den 23 maj 2024. Begäran skickas till Nordic Paper Holding AB (publ), Tullhusgatan 1B, SE-652 09 Karlstad.

Årsstämma 2024

Dokumentation

Årsstämma 2023

Dokumentation

VD-anförande vid årsstämman 2023

Årsstämma 2022

Dokumentation

VD-anförande vid årsstämman 2022
 

Årsstämma 2021

Dokumentation

VD-anförande vid årsstämma 2021