Skip to main content

Strategier och finansiella mål

Nordic Papers övergripande strategiska ambition är att uppnå en lönsam tillväxt och behålla sin ledande marknadsställning inom utvalda premiumnischsegment på de globala marknaderna för kraftpapper och greaseproofpapper som har positiva tillväxtutsikter, och som drivs av strukturella tillväxtfaktorer. Grundläggande för implementeringen av vår strategi är affärskonceptet att erbjuda utvalda kunder hög kvalitet och service.

Nordic Papers styrelse har beslutat om följande finansiella mål:

Tillväxt 2-4%: Den årliga nettoomsättningstillväxten skall långsiktigt uppgå till 2-4 procent. I tillägg avser Nordic Paper att växa opportunistiskt genom selektiva förvärv.  

EBITDA marginal 20%: EBITDA-marginal skall på medellång sikt uppgå till ungefär 20 procent.

Nettoskuld/EBITDA <2.5x: Nettoskuld i förhållande till EBITDA skall ej överstiga 2,5x. Nettoskulden i förhållande till EBITDA kan emellertid överstiga 2,5x temporärt, exemplevis i samband med förvärv.

Utdelningspolicy 50-70%: Utdelning skall uppgå till ungefär 50-70 procent av årets resultat. Den föreslagna utdelningen skall ta hänsyn till Nordic Papers finansiella ställning, likviditet, framtida investeringsbehov samt generella makroekonomiska och operationella förhållanden.