Skip to main content

Ersättningar

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna inklusive ordföranden fastställs av bolagsstämman.
Stock exchange

Ersättning till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna inklusive ordföranden fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 24 maj 2023 beslutades om följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande 565 000 SEK
  • Övriga styrelseledamöter 310 000 SEK
  • Ordförande i revisionsutskottet 175 000 SEK
  • Övriga medlemmar i revisionsutskottet 85 000 SEK
  • Ordförande i ersättningsutskottet 72 000 SEK
  • Övriga medlemmar i ersättningsutskottet 35 000 SEK.

Ersättning till koncernledningen

Ersättningen tillsammans med andra anställningsvillkoren för VD och ledande befattningshavare ska vara så pass konkurrenskraftiga att Nordic Paper kan attrahera, engagera och behålla en kompetent bolagsledning, vilket utgör en förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den erbjudna totalersättningen ska dessutom vara marknadsmässig och förse ledande befattningshavare ett gemensamt ansvar för bolagets övergripande resultat.

Vid extra bolagsstämman som hölls den 20 augusti 2020 beslutades att anta följande riktlinjer för ersättning till styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare.