Skip to main content

Ersättningar

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna inklusive ordföranden fastställs av bolagsstämman.
Stock exchange

Ersättning till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna inklusive ordföranden fastställs av bolagsstämman. På bolagsstämman den 23 maj 2024 beslutades om följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande 580 000 SEK
  • Övriga styrelseledamöter 320 000 SEK
  • Ordförande i revisionsutskottet 185 000 SEK
  • Övriga medlemmar i revisionsutskottet 89 000 SEK
  • Ordförande i ersättningsutskottet 75 000 SEK
  • Övriga medlemmar i ersättningsutskottet 36 000 SEK.

Ersättning till koncernledningen

Ersättningen tillsammans med andra anställningsvillkoren för VD och ledande befattningshavare ska vara så pass konkurrenskraftiga att Nordic Paper kan attrahera, engagera och behålla en kompetent bolagsledning, vilket utgör en förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den erbjudna totalersättningen ska dessutom vara marknadsmässig och förse ledande befattningshavare ett gemensamt ansvar för bolagets övergripande resultat.

Vid bolagsstämman som hölls den 23 maj 2024 antogs följande riktlinjer för ersättning till styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare.