Skip to main content

Fokusområden

Nordic Papers hållbarhetsarbete utgår ifrån en dubbel väsentlighetsanalys. Baserat på utfallet av den har bolaget utformat fokusområden för sitt hållbarhetsarbete. Fokusområdena är de områden inom vilka bolaget kraftsamlar för att driva förändring.

Hållbar arbetsmiljö

Vi har en nollvision om olycksfall i arbetet och arbetar systematiskt för att skapa en arbetsplats där ingen riskerar sin hälsa eller säkerhet.

Minskad klimatpåverkan

Genom ständiga förbättringar i fabrikerna och tydliga krav vid upphandling strävar vi efter att kontinuerligt minska bolagets samlade klimatpåverkan.

Produkter som stödjer hållbarhet

Genom att använda våra produkter i stället för fossilbaserade förpackningslösningar kan konsumenten minska sin klimatpåverkan.