Skip to main content

Hållbarhetsdata

Som en del i vårt hållbarhetsarbete redovisar Nordic Paper varje år hållbarhetsdata inom områdena miljö, ekonomi och medarbetare. 

Siffrorna för 2022 omfattar även verksamheten från Nordic Paper Québec i sin helhet, vilket inte ingick i rapporteringen för 2021 och 2020.

Hållbarhetsdata: Miljö
Miljöstatistik 2020-2023
    2023 2022 2021 2020
PRODUKTION          
Papper 1 000 t 274 300 272 256
Pappersmassa 1 000 t 219 222 242 237
           
RÅVARA          
Vedråvara 1 000 m3 fub 913 937 1043 1023
Externt köpt pappersmassa t 74 79 48 42
           
VATTENANVÄNDNING miljoner m3 17 17 20 20
           
ENERGIANVÄNDNING          
Biobränslen, inklusive returlutar GWh 1463 1583 1631 1530
Fossila bränslen GWh 113 126 111 97
           
ELKONSUMTION          
Egenproducerad el GWh 114 114 122 115
Inköpt el GWh 369 371 366 375
           
INKÖPT ÅNGA GWh 149 153 117 102
           
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER          
Biogena utsläpp 1 000 t CO2 546 601 571 569
Totalt fossila utsläpp 1 000 t CO2 eq 177 186 174 167
 varav scope 1   31 32 39 29
 varav scope 2   84 87 75 79
 varav scope 3   62 67 60 59
 – från inköpta varor   40 43 37 36
 – från transporter till Nordic Paper   6 6 6 6
 – från transporter till kunden   16 18 17 17
           
INTENSITET FOSSILA VÄXTHUSGASER          
Totalt kg CO2 eq/t papper 646 621 640 652
 varav scope 1   113 107 143 113
 varav scope 2   306 290 276 309
 varav scope 3   226 224 221 230
           
INTENSITET FOSSILA VÄXTHUSGASER PER OMSÄTTNING          
Totalt t CO2 eq/MSEK 40 42 56 57
   varav scope 1   7 7 13 10
   varav scope 2   19 20 24 27
   varav scope 3   14 15 19 20
           
UTSLÄPP TILL LUFT          
Svavel t 37 38 66 58
Kväveoxider t 262 303 312 284
Stoft t 151 130 101 122
           
UTSLÄPP TILL VATTEN          
COD t 1564 1478 3052 2596
TSS t 187 195 196 213
P t 1 1 3 3
N t 61 61 88 100
           
AVFALL          
Processavfall 1 000 t 42 34 33 52
Farligt avfall t 406 290 68 117
Hållbarhetsdata: Ekonomi
Fördelning ekonomiskt värde per intressent 2020-2023
MSEK 2023 2022 2021 2020
Direkt genererat värde:        
Intäkter 4508 4481 3128 2960
Ekonomiskt värde fördelat på:        
Leverantörer -3076 -3093 -2232 -1967
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -208 -145 -180 -102
Personalkostnader -602 -588 -519 -479
Räntor till långivare -62 -39 -22 -5
Utdelning till aktieägare -311 -134 -134 -950
Inbetalda skatter -119 -122 -48 -85
Totalt 130 360 -7 -628
Skatt (exkl. uppskjuten skatt) fördelat per land 2020-2023
MSEK 2023 2022 2021 2020
Sverige -91 -106 -44 -55
Norge -3 -4 -4 -30
Kanada -25 -12 - -
Totalt -119 -122 -48 -85
Hållbarhetsdata: Medarbetare
Medarbetaröversikt 2020-2022
  2023 2022 2021 2020
Medelantal anställda 677 680 634 632
- varav kvinnor 23 % 21 % 22 % 23 %
- varav män 77 % 79 % 78 % 77 %
Tidsbegränsad anställning* 25 16 22 25
Antal nyanställningar (tillsvidareanställning) 35 69 36 38
Personalomsättning 6 % 10 % 6 % 5 %
Genomsnittsålder** 45 år 45 år 45 år 45 år
Upp till 30 år 18 % 18 % 18 % 18 %
31–50 år 38 % 37 % 36 % 32 %
51 år och äldre 44 % 45 % 46 % 50 %

* Antal anställda med tidsbegränsad anställning vid årets slut (enbart Sverige, avser inte feriejobb bara vikariat och visstid).

**Genomsnittsålder avser Sverige.