Skip to main content

Hållbarhetsdata

Som en del i vårt hållbarhetsarbete redovisar Nordic Paper varje år hållbarhetsdata inom områdena miljö, ekonomi och medarbetare. 

Siffrorna för 2022 omfattar även verksamheten från Nordic Paper Québec i sin helhet, vilket inte ingick i rapporteringen för 2021 och 2020.

Hållbarhetsdata: Miljö
Miljöstatistik 2020-2022
    2022 2021 2020
PRODUKTION        
Papper 1 000 t 300 272 256
Pappersmassa 1 000 t 222 242 237
         
RÅVARA        
Vedråvara 1 000 m3 fub 937 1043 1023
Externt köpt pappersmassa t 79 48 42
         
VATTENANVÄNDNING miljoner m3 17 20 20
         
ENERGIANVÄNDNING        
Biobränslen, inklusive returlutar GWh 1583 1631 1530
Fossila bränslen GWh 126 111 97
         
ELKONSUMTION        
Egenproducerad el GWh 114 122 115
Inköpt el GWh 371 366 375
         
INKÖPT ÅNGA GWh 147 117 102
         
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER        
Biogena utsläpp 1 000 t CO2 601 571 569
Totalt fossila utsläpp 1 000 t CO2 eq 166 156 150
 varav scope 1   28 35 26
 varav scope 2   85 75 78
 varav scope 3   53 46 47
 – från inköpta varor   30 23 24
 – från transporter till Nordic Paper   5 6 6
 – från transporter till kunden   18 17 17
         
INTENSITET FOSSILA VÄXTHUSGASER        
Totalt kg CO2 eq/t papper 554 574 587
 varav scope 1   93 130 102
 varav scope 2   284 276 303
 varav scope 3   177 168 182
         
UTSLÄPP TILL LUFT        
Svavel t 38 66 58
Kväveoxider t 303 312 284
         
UTSLÄPP TILL VATTEN        
COD t 1478 3052 2596
TSS t 195 196 213
P t 1 3 3
N t 61 88 100
         
AVFALL        
Processavfall 1 000 t 34 33 52
Farligt avfall t 290 68 117
Hållbarhetsdata: Ekonomi
Fördelning ekonomiskt värde per intressent 2020-2022
MSEK 2022 2021 2020
Direkt genererat värde:      
Intäkter 4481 3128 2960
Ekonomiskt värde fördelat på:      
Leverantörer -3093 -2232 -1967
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -145 -180 -102
Personalkostnader -588 -519 -479
Räntor till långivare -39 -22 -5
Utdelning till aktieägare -134 -134 -950
Inbetalda skatter -122 -48 -85
Totalt 360 -7 -628
Skatt (exkl uppskjuten skatt) fördelat per land 2020-2022
MSEK 2022 2021 2020
Sverige -106 -44 -55
Norge -4 -4 -30
Kanada -12 - -
Totalt -122 -48 -85
Hållbarhetsdata: Medarbetare
Medarbetaröversikt 2020-2022
  2022 2021 2020
Medelantal anställda 680 634 632
- varav kvinnor 21 % 22 % 23 %
- varav män 79 % 78 % 77 %
Tidsbegränsad anställning* 16 22 25
Antal nyanställningar (tillsvidareanställning) 69 36 38
Personalomsättning 10 % 6 % 5 %
Genomsnittsålder** 45 år 45 år 45 år
Upp till 30 år 18 % 18 % 18 %
31–50 år 37 % 36 % 32 %
51 år och äldre 45 % 46 % 50 %

* Antal anställda med tidsbegränsad anställning vid årets slut (enbart Sverige, avser inte feriejobb bara vikariat och visstid).

**Genomsnittsålder avser Sverige.