Skip to main content

Beslut vid årsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ)

Regulatorisk

Publish date: 2022-05-19 16:15

Nordic Paper Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordic-paper.se. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 2,00 kronor per aktie, med avstämningsdag för rätt till utdelning den 23 maj 2022. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB betala utdelningen den 27 maj 2022.

Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att genom omval utse Per Bjurbom, Stefan Lundin, Ying Che, Helene Willberg, Karin Eliasson och Arne Wallin till styrelseledamöter samt Per Bjurbom till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 410 000 kronor (2 425 000 kronor), för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 550 000 kronor (550 000 kronor) till styrelsens ordförande och 300 000 kronor (300 000 kronor) vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman. Arvode för arbete inom styrelsens utskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 360 000 kronor (375 000 kronor), varav 170 000 kronor (150 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 85 000 kronor (75 000 kronor) till revisionsutskottets andra ledamot samt 70 000 kronor (50 000 kronor) till ersättningsutskottets ordförande och 35 000 kronor (25 000 kronor) till ersättningsutskottets andra ledamot. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av garantiåtaganden avseende dotterbolag

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, godkänna en ram om 400 miljoner kronor för garantiåtaganden avseende dotterbolag.

Valberedningen

Stämman beslutade att instruktionerna till valberedningen inför årsstämman 2023 ska lämnas oförändrade från föregående års instruktioner.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut om införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 600 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare inom Nordic Paper i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla ledande befattningshavare i Nordic Paper. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom Nordic Paper också är aktieägare i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att öka Nordic Papers finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av bolag eller verksamhet. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som VD Anita Sjölander höll vid stämman finns även tillgänglig på Nordic Papers webbplats, www.nordic-paper.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Nordic Papers webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Investor relations

Tel: 0730 573801

E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl.16.15 CEST.

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se