Skip to main content

Nordic Paper beslutar om strategiska investeringar i Bäckhammar

Regulatorisk

Publish date: 2023-08-29 19:20
Nordic Papers styrelse har idag beslutat att investera cirka MSEK 850 vid Bäckhammars bruk. Investeringarna kommer ytterligare att förbättra hållbarhetsprestanda och stärka konkurrenskraften vid anläggningen. En viktig del av investeringarna är en ny vedhantering som kommer ge anläggningen en strategisk flexibilitet i råvaruförsörjningen samt leda till effektivitetsvinster i produktionen. Utsläppen av stoft till luft kommer att minska med mer än två tredjedelar genom en installation av ett nytt elektrofilter. Investeringarna väntas bidra med omkring MSEK 100 årligen till Nordic Papers EBITDA och de lägger också grunden för framtida utökning av produktionsvolymen.

De idag beslutade investeringarna är godkända att genomföras under det nuvarande produktionstillståndet. Anläggningen i Bäckhammar fick ett nytt produktionstillstånd den 31 januari 2023. Tillståndet överklagades av tredje part och har fram till idag inte vunnit laga kraft.

  • Bäckhammar är en mycket konkurrenskraftig produktionsanläggning. Det är också en av de mest klimateffektiva anläggningarna i den globala kraftpappersindustrin. Med dessa investeringar stärker vi ytterligare konkurrenskraften samtidigt som vi förbättrar vår hållbarhetsprestanda. Investeringsbeslutet har tagits med beaktande av vår starka balansräkning och framtida möjligheter till organisk tillväxt i Bäckhammar, säger Nordic Papers vd Anita Sjölander.

Investeringarna kommer att genomföras under 2023-2025 och finansieras genom existerande kreditfaciliteter. De huvudsakliga kassaflödeseffekterna kommer under 2024 och 2025, med mer än MSEK 300 för respektive år. En kassaflödeseffekt uppstår också under 2023, framför allt i det fjärde kvartalet samt en mindre effekt 2026. Det årliga bidraget till EBITDA från investeringarna om cirka MSEK 100 kommer nå full effekt från och med 2026.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter framför allt för förpackningsändamål. Råvaran är massaved från hållbart brukade skogar i mellersta Sverige samt sågverksflis. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknaden men kunderna finns över hela världen.

Inbjudan till websänd telefonkonferens

Nordic Papers vd Anita Sjölander och CFO Niclas Eriksson kommer hålla en websänd telefonkonferens följd av en frågestund imorgon, onsdag 30 augusti, kl 9.00. Presentationen kommer hållas på engelska.

Presentationen kan följas via https://fronto.vancastvideo.com/event/9S2XMbIv/8697/?lang=8024

För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen registrera er på följande länk https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9538444&linkSecurityString=126928eb98

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Director Sustainability and Communications

Tel: 0730 573801

E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är insiderinformation som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 29 augusti 2023 kl. 19.20 CET.

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i 85 länder. Nordic Paper hade 2022 intäkter om MSEK 4 440, cirka 670 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se