Skip to main content

Hållbarhet

Hållbarhet är utgångspunkten för ett långsiktigt värdeskapande. Med mer än 150 års erfarenhet av att vidareförädla förnyelsebar skogsråvara är social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet centralt för Nordic Paper.

Genom kontinuerligt arbete under de senaste decennierna har Nordic Papers prestanda inom flera hållbarhetsområden förbättrats, inte minst inom miljöområdet. I takt med att den egna verksamhetens påverkan minskar ökar betydelsen av påverkan från steg i värdekedjan före och efter Nordic Papers egen verksamhet.

Nordic Paper vill fortsätta minimera verksamhetens negativa påverkan överallt där den uppstår men samtidigt också maximera de positiva effekterna av bolagets verksamhet, till exempel genom de fördelar som användandet av bolagets förnyelsebara och återvinningsbara produkter har. Hållbarhet är en affärsdrivare för Nordic Paper.

Ambitionen i Nordic Paper är att driva förändring överallt där bolaget kan påverka i samarbete med intressenter i hela värdekedjan. Nordic Papers insatser ska sträva efter att vara så resurseffektiva som möjligt så att högsta möjliga positiva förändring uppnås.

Nordic Papers hållbarhetsarbete utgår från en väsentlighetsanalys som baseras på intressentdialoger. Under hösten 2020 gjordes en riktad undersökning utifrån GRI-standard (Global ­Reporting Initative) med syfte att få en djupare inblick i intressentgruppernas olika prioriteringar när det kommer till hållbarhetsfrågor. 

Baserat på väsentlighetsanalysen och Nordic Papers strategi så har bolaget valt ut tre fokus­områden för hållbarhetsarbetet:

  • Hållbar arbetsmiljö
  • Ansvarsfull produktion
  • Hållbart affärsuppförande

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Hållbarhetsrapporten inspirerades av Global Reporting Initiative (GRI) Standard och ett GRI-index finns i separata dokumentet nedan.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

GRI-index 2021

Kontakt strategi, kommunikation & hållbarhet

Henrik Essén

Chef strategi, kommunikation & hållbarhet

0730-57 38 01

henrik.essen@nordic-paper.com

Image
För Nordic Paper är hållbarhet en av våra viktigaste inslag när vi producerar papper och massa